Pályázati felhívás az MNOÖ Hivatala hivatalvezető-helyettese munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1026 Budapest, Júlia u. 9.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. § (4) és (5) bekezdése alapján a hivatalvezető távollétében a hivatalvezető-helyettes ellátja különösen az alábbi feladatokat:

„(4) A hivatalvezető

a) vezeti az országos nemzetiségi önkormányzati hivatalt, ellátja az ehhez kapcsolódó munkáltatói jogkörbe tartozó feladatokat, a hivatal munkavállalóival közszolgálati jogviszonyt, munkajogviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, szabályozza a hivatal belső működésének rendjét,

b) gondoskodik a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

c) előkészíti a testületi döntéseket, tanácskozási joggal részt vesz az üléseken,

d) jelzi, ha a testület döntése vagy döntéshozatali eljárása jogszabálysértő,

e) évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről.

(5) A hivatalvezető a (4) bekezdés c)-d) pontjával összefüggő feladatai körében ellátja az önkormányzati költségvetés, a zárszámadás és az önkormányzati pénzügyi beszámolók összeállításával kapcsolatos feladatokat.”

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. felsőfokú végzettség,

2. szakmai gyakorlat,

3. magyar állampolgárság,

4. büntetlen előélet,

5. felsőfokú német nyelvtudás szóban és írásban,

6. magyarországi német közösséghez tartozás,

7. felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 gazdaságtudományi, jogi, igazgatásszervezői, közigazgatási, államtudományi végzettség,

 közigazgatási szakvizsga,

 részvétel a magyarországi német közéletben,

 angol nyelvtudás,

 B-kategóriás jogosítvány,

 önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 fényképes szakmai önéletrajz,

 német nyelvű motivációs levél,

 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

 iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata,

 előnyként megjelölt feltételek igazolása,

 aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A jogviszony létesítése három hónapos próbaidő kikötésével jár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Előreláthatólag 2020. január 13-tól

A pályázat benyújtásának határideje: a https://kozigallas.gov.hu-n történő megjelenéstől számított 15. nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gutai Hajnalka és Englenderné Hock Ibolya (elérhetőség: ldu@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy e-mailben az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldésével történik. A pályázat személyesen is benyújtható a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalában (1026 Budapest, Júlia u. 9.). Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „hivatalvezető-helyettes”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

• https://kozigallas.gov.hu

• www.ldu.hu

• Neue Zeitung hetilap

• LdU / MNOÖ facebook oldala

Megosztás