Pályázati felhívás az MNOÖ Hivatala vezetője munkakör betöltésére

Ez a bejegyzés több, mint 2 éve nem frissült, ezért lehetséges hogy a benne található információk elavultak!

A jogviszony időtartama:

határozott idejű (a hivatalvezető helyettesítése céljából)

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1026 Budapest, Júlia u. 9.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkakörhöz tartozó feladatok különösen:

(4) A hivatalvezető

a) vezeti az országos nemzetiségi önkormányzati hivatalt, ellátja az ehhez kapcsolódó munkáltatói jogkörbe tartozó feladatokat, a hivatal munkavállalóival közszolgálati jogviszonyt, munkajogviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, szabályozza a hivatal belső működésének rendjét,

b) gondoskodik a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

c) előkészíti a testületi döntéseket, tanácskozási joggal részt vesz az üléseken,

d) jelzi, ha a testület döntése vagy döntéshozatali eljárása jogszabálysértő,

e) évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről.

(5) A hivatalvezető a (4) bekezdés c)-d) pontjával összefüggő feladatai körében ellátja az önkormányzati költségvetés, a zárszámadás és az önkormányzati pénzügyi beszámolók összeállításával kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. a) gazdaságtudományi, jogi, igazgatásszervezői, közigazgatási, államtudományi végzettség

vagy

b) felsőoktatásban szerzett egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettség és közigazgatási szakvizsga,

2. szakmai gyakorlat,

3. magyar állampolgárság,

4. büntetlen előélet,

5. felsőfokú német nyelvtudás szóban és írásban,

6. magyarországi német közösséghez tartozás,

7. felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 részvétel a magyarországi német közéletben,

 angol nyelvtudás,

 B-kategóriás jogosítvány,

 önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 fényképes szakmai önéletrajz,

 német nyelvű motivációs levél,

 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

 iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata,

 előnyként megjelölt feltételek igazolása,

 aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A jogviszony létesítése három hónapos próbaidő kikötésével jár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Előreláthatólag 2019. december 9-től

A pályázat benyújtásának határideje: a https://kozigallas.gov.hu-n történő megjelenéstől számított 15. nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Englenderné Hock Ibolya (elérhetőség: ldu@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy e-mailben az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldésével történik. A pályázat személyesen is benyújtható a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalában (1026 Budapest, Júlia u. 9.). Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „hivatalvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

• https://kozigallas.gov.hu

• www.ldu.hu

• Neue Zeitung hetilap

• LdU / MNOÖ facebook oldala

Megosztás